Pdf ebook: Rich Dad Poor Dad (Gujarati)

Pdf download ebook Rich Dad Poor Dad (Gujarati)

Summary: ધનવાન બનવા તમારી આવક વધારે જ હોવી જોઈ, એ માન્યતાનું ખંડન કર

 • Author : N.a
 • Publisher: Manjul Publishing
 • ISBN: 9389647916
 • Genre: Business & Economics
 • Number of Pages: 320
 • Language: English
 • Views: 1651
 • Downloads: 1651
 • GET BOOK

Description: ધનવાન બનવા તમારી આવક વધારે જ હોવી જોઈ, એ માન્યતાનું ખંડન કરતું પુસ્તક, ભવિષ્ય માટે મિલકતો સર્જતા અને ખરીદતા શીખવતું પુસ્તક, તમારું ઘર એ તમારી મિલકત છે, એ માન્યતાને પડકારતું પુસ્તક, રૂપિયા વિશે એ બધું જ શીખવતું પુસ્તક જે શાળા-કોલેજોમાં ક્યારેય શીખવવામાં નથી આવતું, એ બધું જ જે ધનવાનો પોતાના સંતાનોને શીખવે છે, પરંતુ મધ્યમ વર્ગ કે ગરીબો જાણતા હોતા નથી.


Pdf ebook: The Psychology of Money

Pdf download ebook The Psychology of Money

Summary: Doing well with money isn’t necessarily about what you know. It’s about how you behave. And behavior is hard to teach, even to really smart people. Mon

 • Author : Morgan Housel
 • Publisher: Harriman House Limited
 • ISBN: 085719769X
 • Genre: Business & Economics
 • Number of Pages: 256
 • Language: English
 • Views: 1490
 • Downloads: 1490
 • GET BOOK

Description: Doing well with money isn’t necessarily about what you know. It’s about how you behave. And behavior is hard to teach, even to really smart people. Money—investing, personal finance, and business decisions—is typically taught as a math-based field, where data and formulas tell us exactly what to do. But in the real world people don’t make financial decisions on a spreadsheet. They make them at the dinner table, or in a meeting room, where personal history, your own unique view of the world, ego, pride, marketing, and odd incentives are scrambled together. In The Psychology of Money, award-winning author Morgan Housel shares 19 short stories exploring the strange ways people think about money and teaches you how to make better sense of one of life’s most important topics.


Pdf ebook: Harmony In Marriage

Pdf download ebook Harmony In Marriage

Summary: Over the course of life, even in happy homes, it is only natural to encounter marriage problems. But, for some, the husband and wife relationship can be sa

 • Author : Dada Bhagwan
 • Publisher: Dada Bhagwan Foundation
 • ISBN: 8189725157
 • Genre: Family & Relationships
 • Number of Pages: 136
 • Language: English
 • Views: 553
 • Downloads: 553
 • GET BOOK

Description: Over the course of life, even in happy homes, it is only natural to encounter marriage problems. But, for some, the husband and wife relationship can be said to be the very definition of conflict! In the book “Harmony in Marriage”, Gnani Purush (embodiment of Self knowledge) Dada Bhagwan provides spiritual relationship tips related to maintaining a harmonious marriage. He offers marriage advice in answer to such questions as: “How to resolve conflict in my marriage?”, “How to adjust to my marriage partner?”, and even, “How to save a marriage?” Dadashri also provides marriage guidance in the form of spiritual conflict resolution skills and conflict resolution strategies. His teachings on resolving conflict in family relationships is offered in the context of common and everyday marriage challenges. In the myriad of spiritual books available today, this book will prove an invaluable resource.


Pdf ebook: Corporate Chanakya, 10th Anniversary Edition—2021

Pdf download ebook Corporate Chanakya, 10th Anniversary Edition—2021

Summary: Chanakya, who lived in 4th Century BC, was a leadership guru par excellence. His ideas on how to identify leaders and groom them to govern a country has be

 • Author : Radhakrishnan Pillai
 • Publisher: Jaico Publishing House
 • ISBN: 8184951337
 • Genre: Business & Economics
 • Number of Pages: 360
 • Language: English
 • Views: 1086
 • Downloads: 1086
 • GET BOOK

Description: Chanakya, who lived in 4th Century BC, was a leadership guru par excellence. His ideas on how to identify leaders and groom them to govern a country has been well documented in his book Kautilya’s Arthashastra. This book contains 6000 aphorisms or sutras. In the present book the author simplifies the age old formula of success for leaders of the corporate world. Divided into 3 sections of Leadership, Management and Training Corporate Chanakya includes tips on various topics like – organizing and conducting effective meetings, dealing with tricky situations, managing time, decision making and responsibilities and powers of a leader. Call it your guide for corporate success or a book that brings back ancient Indian management wisdom in modern format – you just cannot let go the Chanakya wisdom contained in each page. Flip any page and discover the ‘Corporate Chanakya’ in you...


Pdf ebook: Pushing to the Front

Pdf download ebook Pushing to the Front

Summary: “Pushing to the Front” is a 1911 self-help book by Orison Swett Marden that includes true stories of extraordinary achievement from humble beginnings o

 • Author : Orison Swett Marden
 • Publisher: Read Books Ltd
 • ISBN: 1528788370
 • Genre: Self-Help
 • Number of Pages: 786
 • Language: English
 • Views: 1544
 • Downloads: 1544
 • GET BOOK

Description: “Pushing to the Front” is a 1911 self-help book by Orison Swett Marden that includes true stories of extraordinary achievement from humble beginnings or in the face of significant adverse, specially chosen to inspire the reader and motivate them to realise their full potential in life. Contents include: “The Man and the Opportunity”, “Wanted – A Man”, “Boys with No Chance”, “The Country Boy”, “Opportunities Where You Are”, “Possibilities in Spare Moments”, “How Poor Boys and Girls Go To College”, “Opportunity Confronts You – What Will You Do With It?”, etc. Dr. Orison Swett Marden (1848–1924) was an American author of inspirational books. He wrote primarily on the subject of being successful and founded “SUCCESS” magazine in 1897. Marden's books deal with attaining a fruitful and well-rounded life, with many of his ideas being based on the New Thought movement. Many vintage books such as this are becoming increasingly scarce and expensive. We are republishing this volume now in an affordable, modern, high-quality edition complete with the original text and artwork.


Pdf ebook: 101 Inspiring Stories

Pdf download ebook 101 Inspiring Stories

Summary: This is one of the many inspiring books from the renowned “Motivator” Dr. G. Francis Xavier. Evidently, this harvest of stories has been gleaned from l

 • Author : G. Francis Xavier
 • Publisher: Jaico Publishing House
 • ISBN: 8184950284
 • Genre: Self-Help
 • Number of Pages: 204
 • Language: English
 • Views: 1948
 • Downloads: 1948
 • GET BOOK

Description: This is one of the many inspiring books from the renowned “Motivator” Dr. G. Francis Xavier. Evidently, this harvest of stories has been gleaned from lands he visited and books he read. Xavier, who conducts full-house personal growth courses has brought out this compendium in an interactive form, making the reader give the answers at the end of the story, which is a novel approach. Stories and examples are the best way to inspire, and this volume can be gifted to anyone. It is useful for preachers, speakers and teachers. The book appeals to readers of all ages except the morose and irredeemable negaholics (negative thinking addicts) and anti-reading teenagers. It has stories to inspire and promises uninterrupted chuckles till the end. There are also quotations on success.


Pdf ebook: The Richest Man In Babylon

Pdf download ebook The Richest Man In Babylon

Summary: The Richest Man in the Babylon. This book deals with the personal success of each of us. Success means results coming from our efforts and ability. A good

 • Author : George S. Clason
 • Publisher: Diamond Pocket Books Pvt Ltd
 • ISBN: 935486418X
 • Genre: Fiction
 • Number of Pages: 136
 • Language: English
 • Views: 722
 • Downloads: 722
 • GET BOOK

Description: The Richest Man in the Babylon. This book deals with the personal success of each of us. Success means results coming from our efforts and ability. A good preparation is the key to our success. So keep a part of what you earn with yourself. From the benefits of saving to the essentials of getting rich, this collection of educative Babylonian fables gives you timeless information on how to make money. It guides to getting rich, attracting good fortune and the five golden rules. As a guide to understanding hydro-wealth and a powerhouse has been inspiring readers for generations. You know that Babylon became the richest city of the ancient civilization because it had reserved part of its earnings for the future. That’s why citizens got everything they wanted. How can you always keep your wallet heavy, the author has taught very beautifully on this topic.


Pdf ebook: Let's Talk Money

Pdf download ebook Let's Talk Money

Summary: REVISED AND UPDATED-NOW WITH FINANCIAL LESSONS FROM COVID-19 We work hard to earn our money. But regardless of how much we earn, the money worry never goes

 • Author : Monika Halan
 • Publisher: Harper Collins
 • ISBN: 9352779401
 • Genre: Business & Economics
 • Number of Pages: 204
 • Language: English
 • Views: 792
 • Downloads: 792
 • GET BOOK

Description: REVISED AND UPDATED-NOW WITH FINANCIAL LESSONS FROM COVID-19 We work hard to earn our money. But regardless of how much we earn, the money worry never goes away. Bills, rent, EMIs, medical costs, vacations, kids' education and, somewhere at the back of the head, the niggling fear of being underprepared for our own retirement. Wouldn't it be wonderful if our money worked for us just as we work hard for it? What if we had a proven system to identify dud investment schemes? What if we could just plug seamlessly into a simple, jargon-free plan to get more value out of our money for tomorrow, and have a super good life today as well? India's most trusted name in personal finance, Monika Halan offers you a feet-on-the-ground system to build financial security. Not a get-rich-quick guide, this book provides you a smarter way to live your dream life, rather than stay worried about the 'right' investment or 'perfect' insurance. Unlike many personal finance books, Let's Talk Money is written specifically for you, keeping the Indian context in mind.


Pdf ebook: Parvarish

Pdf download ebook Parvarish

Summary: This is a journey of a teacher, where he comes across problems, solutions, emotions, and aspirations in the classroom from parents and children. This book

 • Author : Jaydev Sinh Sonagara
 • Publisher: Partridge Publishing
 • ISBN: 1482858657
 • Genre: Education
 • Number of Pages: 218
 • Language: English
 • Views: 434
 • Downloads: 434
 • GET BOOK

Description: This is a journey of a teacher, where he comes across problems, solutions, emotions, and aspirations in the classroom from parents and children. This book is an effort to help out all these newcomers in the teaching and parenting field. I have addressed the topics that are of prior concern of a teacher and parents in the day-to-day routine. I have shared not only experiences but the observations of different attitudes of society, government, machinery and entrepreneurs of the field. A huge number of people from my state, Gujarat, who have settled in the USA, UK, Australia, and many other countries, are in need and search of such books, which can guide them to help the new generation. The book talks about infants and children of different age group.It talks about the adolescence period and their emotions. The book is oriented mostly around Indian parents. By the same author: Parvarish (Gujarati) 2011 Parvarish (Hindi) 2015 Purusharth (Gujarati) 2015 Parisanvad (Gujarati-Hindi) 2015 Prathna path 2015


Pdf ebook: The Millionaire Fastlane

Pdf download ebook The Millionaire Fastlane

Summary: Is the financial plan of mediocrity -- a dream-stealing, soul-sucking dogma known as "The Slowlane" your plan for creating wealth? You know how it goes; it

 • Author : MJ DeMarco
 • Publisher: Viperion Publishing Corp
 • ISBN: 0984358102
 • Genre: Business & Economics
 • Number of Pages: 336
 • Language: English
 • Views: 1378
 • Downloads: 1378
 • GET BOOK

Description: Is the financial plan of mediocrity -- a dream-stealing, soul-sucking dogma known as "The Slowlane" your plan for creating wealth? You know how it goes; it sounds a lil something like this: "Go to school, get a good job, save 10% of your paycheck, buy a used car, cancel the movie channels, quit drinking expensive Starbucks mocha lattes, save and penny-pinch your life away, trust your life-savings to the stock market, and one day, when you are oh, say, 65 years old, you can retire rich." The mainstream financial gurus have sold you blindly down the river to a great financial gamble: You've been hoodwinked to believe that wealth can be created by recklessly trusting in the uncontrollable and unpredictable markets: the housing market, the stock market, and the job market. This impotent financial gamble dubiously promises wealth in a wheelchair -- sacrifice your adult life for a financial plan that reaps dividends in the twilight of life. Accept the Slowlane as your blueprint for wealth and your financial future will blow carelessly asunder on a sailboat of HOPE: HOPE you can find a job and keep it, HOPE the stock market doesn't tank, HOPE the economy rebounds, HOPE, HOPE, and HOPE. Do you really want HOPE to be the centerpiece for your family's financial plan? Drive the Slowlane road and you will find your life deteriorate into a miserable exhibition about what you cannot do, versus what you can. For those who don't want a lifetime subscription to "settle-for-less" and a slight chance of elderly riches, there is an alternative; an expressway to extraordinary wealth that can burn a trail to financial independence faster than any road out there. Why jobs, 401(k)s, mutual funds, and 40-years of mindless frugality will never make you rich young. Why most entrepreneurs fail and how to immediately put the odds in your favor. The real law of wealth: Leverage this and wealth has no choice but to be magnetized to you. The leading cause of poorness: Change this and you change everything. How the rich really get rich - and no, it has nothing to do with a paycheck or a 401K match. Why the guru's grand deity - compound interest - is an impotent wealth accelerator. Why the guru myth of "do what you love" will most likely keep you poor, not rich. And 250+ more poverty busting distinctions... Demand the Fastlane, an alternative road-to-wealth; one that actually ignites dreams and creates millionaires young, not old. Change lanes and find your explosive wealth accelerator. Hit the Fastlane, crack the code to wealth, and find out how to live rich for a lifetime.


Pdf ebook: State of the Young Child in India

Pdf download ebook State of the Young Child in India

Summary: This Report is one of the first comprehensive studies on young children in India. It focuses on children under 6 years of age and presents key aspects of t

 • Author : Mobile Creches
 • Publisher: Taylor & Francis
 • ISBN: 1000054934
 • Genre: Social Science
 • Number of Pages: 300
 • Language: English
 • Views: 832
 • Downloads: 832
 • GET BOOK

Description: This Report is one of the first comprehensive studies on young children in India. It focuses on children under 6 years of age and presents key aspects of their well-being and development. With the highest number of neonatal, infant and under-5 deaths in the world, there is an urgent need to address issues that continue to affect the young child in India. This volume: Introduces two young child indices aggregating selected indicators to separately track child outcomes and child circumstances. Provides an account of the current situation of the young child in terms of physical and cognitive development, access to care, disadvantaged children and major issues that have led to the continued neglect of this age group. Explores the policy and legal framework, fiscal space and the role and obligations of key stakeholders, including the state, private sector, civil society, media and the family. Highlights key recommendations and action points that can help to improve the ecosystem for early childhood care and development. Drawing on specially commissioned technical background papers, supplemented by extensive field experience of Mobile Creches in childcare, this Report will be of interest to practitioners, policymakers and influencers, think tanks and researchers of public policy, development studies, human rights, sociology and social anthropology, as well as general readers. The Open Access version of this book, available at http://www.tandfebooks.com/doi/view/10.4324/9781003026488, has been made available under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 license. .


Pdf ebook: Secrets of the Millionaire Mind

Pdf download ebook Secrets of the Millionaire Mind

Summary: Secrets of the Millionaire Mind reveals the missing link between wanting success and achieving it! Have you ever wondered why some people seem to get rich

 • Author : T. Harv Eker
 • Publisher: Harper Collins
 • ISBN: 9780061793660
 • Genre: Business & Economics
 • Number of Pages: 224
 • Language: English
 • Views: 878
 • Downloads: 878
 • GET BOOK

Description: Secrets of the Millionaire Mind reveals the missing link between wanting success and achieving it! Have you ever wondered why some people seem to get rich easily, while others are destined for a life of financial struggle? Is the difference found in their education, intelligence, skills, timing, work habits, contacts, luck, or their choice of jobs, businesses, or investments? The shocking answer is: None of the above! In his groundbreaking Secrets of the Millionaire Mind, T. Harv Eker states: "Give me five minutes, and I can predict your financial future for the rest of your life!" Eker does this by identifying your "money and success blueprint." We all have a personal money blueprint ingrained in our subconscious minds, and it is this blueprint, more than anything, that will determine our financial lives. You can know everything about marketing, sales, negotiations, stocks, real estate, and the world of finance, but if your money blueprint is not set for a high level of success, you will never have a lot of money—and if somehow you do, you will most likely lose it! The good news is that now you can actually reset your money blueprint to create natural and automatic success. Secrets of the Millionaire Mind is two books in one. Part I explains how your money blueprint works. Through Eker's rare combination of street smarts, humor, and heart, you will learn how your childhood influences have shaped your financial destiny. You will also learn how to identify your own money blueprint and "revise" it to not only create success but, more important, to keep and continually grow it. In Part II you will be introduced to seventeen "Wealth Files," which describe exactly how rich people think and act differently than most poor and middle-class people. Each Wealth File includes action steps for you to practice in the real world in order to dramatically increase your income and accumulate wealth. If you are not doing as well financially as you would like, you will have to change your money blueprint. Unfortunately your current money blueprint will tend to stay with you for the rest of your life, unless you identify and revise it, and that's exactly what you will do with the help of this extraordinary book. According to T. Harv Eker, it's simple. If you think like rich people think and do what rich people do, chances are you'll get rich too!


Pdf ebook: Cashflow Quadrant (Gujarati)

Pdf download ebook Cashflow Quadrant (Gujarati)

Summary: રિચ ડેડ્સ કેશફ્લો ક્વોડ્રન્ટ ‘આર્થિક સ્વતંત્રતાની ચાવી’

 • Author : Robert Kiyosaki
 • Publisher: Manjul Publishing
 • ISBN: 9391242375
 • Genre: Business & Economics
 • Number of Pages: 310
 • Language: English
 • Views: 1788
 • Downloads: 1788
 • GET BOOK

Description: રિચ ડેડ્સ કેશફ્લો ક્વોડ્રન્ટ ‘આર્થિક સ્વતંત્રતાની ચાવી’ આ પુસ્તક એવા લોકો માટે લખવામાં આવ્યું છે. જેઓ નોકરીની સુરક્ષાથી આગળ જઈને આર્થિક સ્વતંત્રતાની દુનિયામાં પગલું માંડવા માટે તૈયાર છે. જેઓ પોતાના જીવનમાં મહત્ત્વપૂર્ણ પરિવર્તન માટે તૈયાર છે. જેઓ પોતાના આર્થિક ભવિષ્યને નિયંત્રણમાં રાખવા માંગે છે. રિચ ડેડની કેશફ્લો ક્વોડ્રન્ટ તમને આ પુસ્તકમાં જણાવશે કે કેટલાક લોકો ઓછી મહેનત કરીને પણ વધારે રૂપિયા કઈ રીતે કમાય છે, ઓછો ટૅક્સ શા માટે ભરે છે અને આર્થિક બાબતોમાં સ્વતંત્ર બનવાનું શીખી જાય છે. શું તમે ક્યારેય પોતાની જાતને પૂછ્યું છેઃ શા માટે કેટલાક રોકાણકારો બહુ ઓછું જોખમ લઈને ધનવાન બની જાય છે. જ્યારે મોટા ભાગના રોકાણકારો જેમ તેમ કરીને પોતાની મુદ્દલ કાઢી શકે છે? શા માટે મોટા ભાગના લોકો એક અથવા બીજી નોકરીમાં ભટકતા રહે છે, જ્યારે કેટલાક લોકો નોકરી છોડીને પોતાની માલિકીનું સામ્રાજ્ય બનાવવામાં સફળ થાય છે? ઔદ્યોગિક યુગનું માહિતીના યુગમાં પરિવર્તિત થવું એ તમારા માટે અને તમારા પરિવાર માટે શું મહત્ત્વ ધરાવે છે?


Pdf ebook: Close the Loop

Pdf download ebook Close the Loop

Summary: A Los Angeles Times and San Francisco Chronicle Bestseller The inspiring true story of one man's journey to achieve the American Dream, and the wisdom he g

 • Author : Raghbir Sehgal,Kabir Sehgal
 • Publisher: Hachette Originals
 • ISBN: 1538735385
 • Genre: Business & Economics
 • Number of Pages: 320
 • Language: English
 • Views: 1716
 • Downloads: 1716
 • GET BOOK

Description: A Los Angeles Times and San Francisco Chronicle Bestseller The inspiring true story of one man's journey to achieve the American Dream, and the wisdom he gained about what it takes to find success. Raghbir (R.K.) Sehgal left his native India as a teenager with little money in his pocket. He worked factory jobs in the United Kingdom and eventually moved to the United States. Living in the Deep South in the 1960s, Sehgal experienced discrimination and that redoubled his desire to succeed. He started as a junior engineer at Law Engineering and rose to become Chairman & CEO. Close the Loop is his story told through the voice of his son Kabir Sehgal. This is a profound and personal meditation on hope, persistence, diligence, and resilience. Raghbir also shares his five lessons for success, which you can use to optimize your life.


Pdf ebook: THE INDIAN LISTENER

Pdf download ebook THE INDIAN LISTENER

Summary: The Indian Listener (fortnightly programme journal of AIR in English) published by The Indian State Broadcasting Service,Bombay ,started on 22 december, 19

 • Author : All India Radio (AIR),New Delhi
 • Publisher: All India Radio (AIR),New Delhi
 • ISBN:
 • Genre: Antiques & Collectibles
 • Number of Pages: 73
 • Language: English
 • Views: 327
 • Downloads: 327
 • GET BOOK

Description: The Indian Listener (fortnightly programme journal of AIR in English) published by The Indian State Broadcasting Service,Bombay ,started on 22 december, 1935 and was the successor to the Indian Radio Times in english, which was published beginning in July 16 of 1927. From 22 August ,1937 onwards, it was published by All India Radio,New Delhi.In 1950,it was turned into a weekly journal. Later,The Indian listener became "Akashvani" in January 5, 1958. It was made a fortnightly again on July 1,1983. It used to serve the listener as a bradshaw of broadcasting ,and give listener the useful information in an interesting manner about programmes,who writes them,take part in them and produce them along with photographs of performing artistS. It also contains the information of major changes in the policy and service of the organisation. NAME OF THE JOURNAL: The Indian Listener LANGUAGE OF THE JOURNAL: English DATE,MONTH & YEAR OF PUBLICATION: 22-05-1938 PERIODICITY OF THE JOURNAL: Fortnightly NUMBER OF PAGES: 73 VOLUME NUMBER: Vol. III, No. 11. BROADCAST PROGRAMME SCHEDULE PUBLISHED(PAGE NOS): 707-764 ARTICLE: 1. Iqbal As A Conversationalist 2. Metres And Cycles 3. AIR At Work (III. The Talker Comes To The Microphone) 4. Calling Our Listeners (Bombay, Calcutta, Lahore and Peshawar Station Directors Discuss Their Problems) AUTHOR: 1. M. D. Taseer 2. Trouble Shooter 3. Unknown 4. Unknown KEYWORDS: 1. Anarkali Street, Akbar Allahabadi, Sir Mohammad Iqbal 2. Wavelength And Frequency, Kilocycles, Megacycles, Radio Waves 3. Programme Assistant ,Obstacles, Microphone 4. Indian Listeners, Indian Music, European Music, New Bombay Building, Quest Hour Document ID: INL -1936-37 (D-D) Vol -I (11)